НИГГГ-БАН
Сеизмични събития
в България и околните земетръсни зони

clock

Всички времена са в GMT (Greenwich Mean Time)

Кратко пояснение
Публикувани са резултати от последните 30 дни, в региона от 38°N до 46°N г.ш. и 20°E до 30°E г.д. и с локален магнитуд над 2.0, получени от системата за автоматична обработка в реално - време. [виж Пояснения]
Легенда
 Събитие 
Локален магнитуд:   2-3  3-4  4-5  >5
 Последно

Общи условия (Предупреждение за използване на данните): Този списък от събития е предварителен и не трябва да се счита за окончателен, точен и/или пълен. Параметрите на събитията са получени чрез автоматичен анализ на наличните в момента данни. При постъпване на нови данни, е възможна промяна в координатите и магнитуда на събитията. Това НЕ Е каталог (прегледан списък) на събития и не трябва да се докладва или да се използва от други сайтове. Отговорността за всяко неправилно цитиране или друго използване на данните от сайта се носи от потребителя, който го е направил.

Въпросник за усетено земетресение

Динамични параметри на земетресения с M ≧ 3.0 с данни за усещане на територията на страната